Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí

Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí

Stavba "Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1.stavba " je jednou ze souboru staveb modernizace IV. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati od státní hranice se SRN přes Děčín, Prahu, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice a Horní Dvořiště až ke státní hranici s Rakouskem.

Název projektu:

 

Číslo projektu:

 

Ev. číslo projektu (MD):

 

Datum a č.j. vydání

Rozhodnutí (EU):

 

Fond:

 

Místo projektu:

 

Zahájení a ukončení stavby:

 

Celkové náklady stavby:

 

Příspěvek z Evropské komise

(OPD):

 

Příjemce grantu:

 

 

Národní financování stavby:

 

 

Objednatel - investor stavby:

 

Zhotovitel projektu stavby

a autorský dozor:

 

Stavební dozor:

 

Zhotovitel stavby:

 

 

 

 

Stavební povolení:

 

Ředitel stavby:

 

Cíle projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický popis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh stavby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení stavby dle EU:

Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí

 

ISPROFIN 531 372 0001

 

CZ.1.01/1.1.00/08.0095

 

Č.J.: 16/2009-430-PPR/4

 

 

Fond soudržnosti, Operační program doprava 2007 - 2013

 

České Velenice

 

10/2008 – 12/2011

 

769.178.291 Kč

 

512.907.314 Kč

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) Praha 8, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00

 

Ministerstvo dopravy ČR

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

 

Sdružení České Velenice.

 

 

SŽDC, stavební správa Plzeň

 

"Sdružení České Velenice", Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03,

Viamont DSP a.s. – vedoucí člen sdružení

Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 

č.j. 30-1073/08-DÚ/Vr-3

 

Tomáš John, Viamont DSP a.s.

 

Stavba „Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1.stavba ” je jednou ze souboru staveb modernizace IV. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati od státní hranice se SRN přes Děčín, Prahu, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice a Horní Dvořiště až ke státní hranici s Rakouskem. Úsek trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice tvoří odbočnou trať IV. koridoru ve směru na Gmünd a Vídeň. Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům.

 

Začátek stavby je v km 163,100 na státní hranici s Rakouskem. Konec stavby je ve směru trati na České Budějovice v km 166,000 a ve směru trati na Veselí nad Lužnicí v km 1,868. Stavební úpravy v železniční stanici České Velenice budou realizovány v areálu stávající ŽST a až na jednu lokalitu neopouštějí pozemky Českých drah. Stavba se v celém rozsahu nachází v katastrálním území České Velenice.

Realizací stavby bude zajištěna traťová rychlost pro klasické soupravy do 100 km/hod, zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a třídy zatížení D4. Pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi je předpokládána traťová rychlost do 120 km/hod. Konečným efektem stavby je dosažení parametrů, stanovených v Technických specifikacích interoperability pro tratě evropského železničního systému.

 

Součástí stavby je PS 01-24-02 - ŽST České Velenice, rekonstrukce TS 22/0,4 kV, technologie. Tento provozní soubor řeší rekonstrukci stávající trafostanice v ŽST České Velenice. Po dobu rekonstrukce bude transformovna mimo provoz. Náhradní napájení bude zajištěno mobilní transformovnou. Její dodávku zajistí zhotovitel stavby. Samotnou přeložku řeší SO 01-36-21 - ŽST České Velenice, úprava přípojky E.ON 22 kV (je mimo stavbu).

 

Organizace výstavby je rozčleněna na celkem 5. stavebních postupů.

 

● St. postup 1:

◊ V závěru roku 2008 a počátkem roku 2009 byly provedeny přípravné práce před zahájením nepřetržitých výluk spočívající v přípravě zařízení stavenišť, výstavbě a zpevnění přístupových komunikací, vykácení mimolesní zeleně, demolicích stávajících zpevněných ploch a stávajících kolejí v oblasti výtopny s cílem uvolnění prostoru pro výstavbu napájecí stanice. Dále byla v krátkodobých výlukách provedena výstavba základů trakčních podpěr.

● St. postup 2:

◊ Dne 16.03.2009 byly započaty nepřetržité výluky v rámci stavby. V tomto postupu se provedli kolejové úpravy pro nové "budějovické zhlaví" a napojení trati ve směru Veselí nad Lužnicí včetně 3 propustků. Uvnitř stanice byla provedena rekonstrukce kolejí č. 2, 4, 6. Dále byla zhotovena sanace podchodu pod těmito kolejemi vč. výstavby I. a II. nástupiště se zastřešením.

● St. postup 3:

◊ V tomto postupu byly provedeny kolejové úpravy pro zapojení přeložky budějovické trati do stávající trasy vč. sanace 2 propustků.

● St. postup 4:

◊ Byla provedena rekonstrukce kolejí 1, 3 a 5, dokončena zbývající část sanace podchodu a vybudováno III nástupiště vč. sanace zastřešení.

● St. postup 5:

◊ Byla provedena přestavba rakouského zhlaví stanice od st. hranice s Rakouskem. Byla vybudována nová nosná konstrukce mostu přes řeku Lužnici.

 

V každém stavebním postupu byly během nepřetržitých výluk provedeny sanace žel. spodku vč. odvodnění a dešťové kanalizace. Dále pokračovala výstavba TV, osvětlení, kabelových tras, pozemních objektů.

 

Po skončení stavebních postupů vyžadujících nepřetržité výluky bylo dokončeno kompletní zatrolejování stanice a přilehlých úseků, dokončena aktivace zab. a sděl. zařízení, kabelizace NN vč. montáže elektroohřevů výměn, dokončení povrchových úprav – stezek. V roce 2011 byla dokončena výstavba nové napájecí stanice TT 110/27 kV a přilehlých objektů. Dále bylo zajištěno posouzení shody – Interoperability, dokončeno zaměření skutečného provedení a provedeny opravy digitální dokumentace skut. prov. stavby.

 

Dne 30. 12. 2011 konečné předání díla.

 

Označení stavby České Velenice

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com