Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka-Mošnov

Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka-Mošnov

Cílem rekonstrukce, zkapacitnění a elektrizace trati je zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a traťové rychlosti, zajištění podmínek pro zlepšení kultury cestování a životního prostředí.

Název projektu:

 

Číslo projektu:

 

Ev. číslo projektu (MD):

 

Datum a č.j. vydání

Rozhodnutí (EU):

 

Fond:

 

Místo projektu:

 

Zahájení a ukončení stavby:

 

Celkové náklady stavby:

 

Příspěvek z Evropské komise

(OPD):

 

Příjemce grantu:

 

 

Národní financování stavby:

 

Objednatel - investor stavby:

 

Zhotovitel projektu stavby

a autorský dozor:

 

Stavební dozor:

 

Zhotovitel stavby:

 

 

Stavební povolení:

 

Ředitel stavby:

 

Cíle projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický popis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh stavby:

 

Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka-Mošnov

 

ISPROFIN 581 373 0001

 

 211409

 

13.7.2012; Č.J.: 32801/2012-OI

 

 

Fond soudržnosti, Operační program doprava

 

Studénka-Sedlnice

 

10/2012 – 10/2013

 

360.059.916 Kč

 

355.786.443 Kč

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) Praha 8, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00

 

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

 

Viamont DSP a.s.

 

 

SŽDC, s.r.o.

 

"Viamont DSP a.s.", Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03

 

č.j. DUCR-48520/12/To

 

Ing. Bedřich Šafařík, Viamont DSP a.s.

 

• Rekonstrukcí stávající dráhy v úseku žel. stanice Studénka až žel. stanice Sedlnice (mimo), jakož i nezbytnou rekonstrukcí další stávající infrastruktury zajistit zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu s dosažením kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti a zvýšení rychlosti dopravy v rekonstruovaném úseku trati. Rekonstrukce bude provedena pro zvýšení traťové rychlosti na 100 km/hod s lokálním omezením ve dvou obloucích (60 km/hod. a 90 km/hod.), rekonstruovaná trať vyhoví prostorové průchodnosti UIC-GC se zatížitelností trati třídy D4.

• Zkapacitnění rekonstruovaného úseku jednokolejné trati vybudováním nové výhybny "Bartošovice"

• Investicí SŽDC vytvořit podmínky pro realizaci samostatné investice MSK s názvem "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení", navazující na tuto investici SŽDC a řešící vybudování nové jednokolejné elektrizované železniční dráhy na Letiště Leoše Janáčka Ostrava, která bude sloužit nejen pro osobní dopravu na letiště, ale i pro nákladní dopravu do rozvíjející se průmyslové zóny Mošnov (pro kolejové napojení nového kontejnerového překladiště a veřejného logistického centra).

• Elektrizace úseku trati z železniční stanice Studénka do cca km 6,530 (zde na tuto stavbu naváže investice MSK).

• Dálkové ovládání železniční stanice Sedlnice a nově budované výhybny Bartošovice z železniční stanice Studénka a zajištění podmínek pro možnost vybudování dálkového ovládání zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, které bude předmětem samostatné investice MSK (předpokládá se, že zařízení na nové trati na letiště bude ovládáno také z žel. stanice Studénka).

• Dálkové ovládání nově budovaného silnoproudého zařízení na stávající trati z pracoviště ED Ostrava a zajištění podmínek pro možnost vybudování dálkového ovládání silnoproudého zařízení, které bude předmětem samostatné investice MSK (předpokládá se, že zařízení na nové trati na letiště bude ovládáno také ze stanoviště ED Ostrava).

• Vymístění zastavování vlaků osobní dopravy z železniční stanice Sedlnice do nové železniční zastávky "Sedlnice" situované v rekonstruovaném úseku tratě, čímž dojde ke zkrácení přístupové vzdálenosti z obce Sedlnice na dráhu o cca 1 km.

• Zajištění podmínek pro zlepšení kultury cestování pro cestující z ostravského regionu jedoucích směrem na Letiště Leoše Janáčka Ostrava přímým vlakovým spojením bez nutnosti přesedání v železniční stanici Studénka.

• Zlepšení životního prostředí snížením prašnosti, hlučnosti a exhalací v rekonstruovaném úseku trati.

 

Účelem stavby je rekonstrukce, zkapacitnění a elektrizace jednokolejné trati Studénka – Veřovice v úseku žel. stanice Studénka - žel. stanice Sedlnice (mimo), jakož i nezbytné úpravy infrastuktury.

 

Na stávající trati bude provedena sanace pražcového podloží s úpravami odvodnění, demontáž stávajícího a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje dále úpravy mostů a propustků. Do stavby je dále zahrnuta výstavba nového trakčního vedení a úpravy stávajícího zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukcí stávající tratě dojde ke zvýšení traťové rychlosti, zvýšení únosnosti pražcového podloží tratě a umělých staveb, ke zlepšení prostorové průchodnosti. Rekonstrukce bude provedena s cílem zvýšení traťové rychlosti na 100 km/hod. s lokálním omezením ve dvou obloucích, dosažení přechodnosti železničních vozidel traťové třídy D4 a prostorové průchodnosti Z-GC. Zvýšení propustnosti rekonstruovaného úseku trati bude dosaženo vybudováním nové výhybny. Vybuduje se nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové ovládání. Dojde k vymístění zastavování vlaků osobní dopravy z železniční stanice Sedlnice do nové železniční zastávky situované v rekonstruovaném úseku tratě, čímž se zkrátí přístupová vzdálenost z obce Sedlnice na dráhu o cca 1 km. V železniční stanici Studénka se zrekonstruuje "Veřovické" nástupiště pro cestující.

 

Stavba má také umožnit vybudování nového kolejového spojení na Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO) a do průmyslové zóny Mošnov, což je podmíněno realizací dvou základních částí:

 

- rekonstrukcí a zkapacitněním stávající trati Studénka – Veřovice v úseku žst. Studénka – žst. Sedlnice

- a vybudováním nové jednokolejné trati, odbočující v traťovém úseku Studénka – Sedlnice k LLJO,

 

přičemž jak rekonstruovaný úsek stávající trati, tak nová trať na LLJO budou elektifikovány stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV.

 

Na jednání se zástupci Moravskoslezského kraje, konaném na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje dne 26. 10. 2007, bylo dohodnuto, že původní stavba "Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov" se rozdělí na dvě samostatné stavby, přičemž investorem nové železniční dráhy na letiště Leoše Janáčka Ostrava v délce cca 3 km, která se napojí na stávající trať Studénka – Vepřovice v traťovém úseku Studénka - Sedlnice, jakož i veškeré požadované infrastruktury na této nové dráze, bude Moravskoslezský kraj (MSK).

 

Stavba "Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov", jejíž investorem je SŽDC, s.o., bude řešit pouze rekonstrukci, zkapacitnění a elektrizaci stávající žel. dráhy v úseku Studénka – Sedlnice, což bude zohledněno v projektu stavby.

 

Stavba byla zahájena v říjnu 2012 na SO a PS dle schváleného HMG stavby.

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com