Elektrizace trati Letohrad - Lichkov

Elektrizace trati Letohrad - Lichkov

Ministerstvem dopravy ČR bylo v dubnu 2008 požádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií z Operačního programu Doprava na léta 2007 – 2013. Předpokládané schválení projektu a přidělení prostředků Evropskou komisí - ve druhém pololetí 2008.

Název projektu:

 

 

Číslo projektu:

 

Ev. číslo projektu (MD):

 

Datum a č.j. vydání

Rozhodnutí (EU):

 

Fond:

 

Místo projektu:

 

Zahájení a ukončení stavby:

 

Celkové náklady stavby:

 

Příspěvek z Evropské komise

(OPD):

 

Příjemce grantu:

 

 

Národní financování stavby:

 

 

Objednatel - investor stavby:

 

Zhotovitel projektu stavby

a autorský dozor:

 

Stavební dozor:

 

 

Zhotovitel stavby:

 

 

 

 

 

Stavební povolení:

 

Ředitel stavby:

 

Cíle projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický popis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh stavby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení stavby dle EU:

Elektrizace trati včetně PeÚ Letohrad – Lichkov st.hr.,

1.stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr.

 

ISPROFIN 327 321 5201

 

CZ.1.01/1.1.00/08.0036

 

dosud nevydáno (žádost č.: 42/2008-430-PPR)

 

 

Fond soudržnosti, Operační program doprava 2007 - 2013

 

Letohrad – Lichkov – státní hranice Polsko

 

15.8.2007 – 30.6.2009

 

1.527.730.862 Kč

 

dosud neschválen (1.275.456.665 Kč)

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

Praha 8, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00

 

Ministerstvo dopravy ČR

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

 

SUDOP Brno, a.s., Kounicova 26, 611 36 Brno

 

 

SŽDC, stavební správa Praha, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

 

„Sdružení Lichkov“

Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03

Viamont DSP a.s. – vedoucí člen sdružení

SSŽ a.s. – člen sdružení

SKANSKA DS a.s. – člen sdružení

 

č.j.: 20-0480/06-10826-DÚ/Sj

 

Ing. Bedřich Šafařík, Viamont DSP a.s.

 

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně umělých staveb, zabezpečovacího zařízení a nové zřízení trolejového vedení elektrické trakce na trati, která je součástí transevropské dopravní sítě. Realizací tohoto projektu se přispěje k dosažení globálního cíle prioritní osy 1, což je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T a v souladu s tímto cílem se přispěje k zvýšení dopravní dostupnosti dané oblasti. Současně s tím je realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je modernizace a rozvoj železničních tratí na sítě TEN-T včetně železničních uzlů.

Předmětem projektu jsou předelektrizační úpravy a elektrizace trati v daném úseku (třída zatížitelnosti D4 UIC, nápravový tlak 22,5 t, ložná míra UIC GC). Zkvalitnění technických parametrů tratě umožní dosažení plné interoperability, odstranění lokálních omezení traťové rychlosti, její zvýšení až na 90 km/h a tím i zkrácení jízdních dob pro osobní i nákladní vlaky. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě. Po ukončení projektu bude trať vyhovovat evropským parametr

 

1. V současné době je veškerá vlaková doprava v úseku Letohrad – Lichkov – státní hranice vedena nezávislou motorovou trakcí, navazující traťový úsek Letohrad – Ústí nad Orlicí je již elektrifikován stejnosměrnou trakční proudovou sestavou 3 kV, DC. Hlavní význam elektrizace trati Letohrad – Lichkov st.hr. spočívá především ve vedení dálkových rychlíků a tranzitních nákladních vlaků relací severní - Polská republika (Štětín, Gdyně, Gdaňsk, Poznaň, Wroclav) - Česká republika – Slovenská republika – Maďarsko a dále jih Evropy v elektrické trakci bez stávajících přepřahů lokomotiv v žst. Letohrad a tím krácení jízdních cestovních dob a zvýšení atraktivnosti mezinárodních přeprav přes a do ČR. Na elektrizovanou trať Letohrad – Lichkov – státní hranice navazuje ze severu přilehlá trať železnice Polské republiky (PKP Polskie linie kolejowe S.A.), která bude současně s elektrizací trati Letohrad – Lichkov st.hr. polskou stranou elektrifikována v úseku státní hranice PR – ČR do žel.stanice Międzylesie, kde naváže na již elektrifikovanou trať Międzylesie – Bystrzyca Kłodska – Wrocław. Odstranění přepřahů v Letohradě a Międzylesie výrazně zvýší traťovou a především úsekovou rychlost mezi Polskou a Českou republikou. Předmětná trať je součástí dohody AGTC. Stavba elektrizace trati včetně předelektrizačních úprav zajistí zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu s dosažením kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti a zvýšení rychlosti dopravy. Účelem stavby je uvést traťový úsek do stavebnětechnického a provozního stavu tak, aby odpovídal parametrům stanoveným v dohodách vypracovaných na úrovni Evropské unie a Mezinárodní železniční unie (UIC).

2. Úpravami kolejiště, železničního tělesa, umělých staveb, zejména mostů, technologických zařízení – zabezpečovacího, sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie, automatizovaného systému dispečerského řízení, osvětlení, silnoproudých rozvodů, ohřevu výměn, trakčního vedení – na požadované parametry se dosáhne souladu s požadavky, ke kterým se ČR zavázala přijetím mezinárodních dohod. Stavba je stavbou liniovou, která v rozsahu jak je navržena nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí. Práce na železničním tělese jsou orientovány na sanaci zemní pláně, budování odvodnění, rekonstrukci železničního svršku, rekonstrukci mostních objektů a propustků,výměnu a pokládku kabelů, rekonstrukci a výstavbu nového trakčního vedení, vybudování nové trakční napájecí stanice (měnírny) 3 kV, DC a spínací stanice 3 kV, DC. Vnitřní úpravy drážních budov respektive výstavba nových technologických objektů bude architektonicky přizpůsobena okolní zástavbě. Realizací stavby nebude změněn charakter železniční tratě tak, jak je již dlouhodobě stabilizován. Předmětná stavba začíná v km 90,875 (mimo Letohrad) a končí v km 113,251 (st.hr.ČR – Polsko) včetně žst. Lichkov (km 110,821- 95,123) a km 95,123 – km 90,268 (žst. Dolní Lipka) traťového úseku Lichkov – Hanušovice.

3. Železniční svršek a spodek. Pro dosažení nápravového tlaku 22,5 t a dlouhodobou provozuschopnost trati po elektrizaci je nutné provést rozsáhlou rekonstrukci svršku v hlavních kolejích, převážně regenerovaným materiálem R65 na betonových pražcích SB 8P. V souvislosti s rekonstrukcí železničního svršku budou provedeny i rekonstrukce přejezdových konstrukcí. Nové přejezdové konstrukce jsou navrženy jako celopryžová konstrukce z vnějších a vnitřních panelů včetně betonových závěrných zídek na styku s živičnou konstrukcí silniční komunikace. Dotčená část vozovky přilehlé k železničnímu přejezdu bude realizována jako živičná v rozsahu daném směrovým, šířkovým a sklonovým uspořádáním. Pro zabránění stékání srážkové vody z vozovky do konstrukce přejezdu budou v místech daných sklonovými poměry instalovány prahové vpusti IZM 217/10 potřebné délky. Dle zatížení konstrukce vozovky bude zřízena buď těžká živičná konstrukce (typ A) nebo lehká konstrukce (typ B). Zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží a odvodnění je navrženo ve všech úsecích s rekonstrukcí svršku, s výjimkou krátkých úseků ve stanicích. Dimenze konstrukce pražcového podloží byly navrženy na podkladě geotechnického průzkumu. Jednotlivým typům konstrukce pražcového podloží byly přiřazeny odpovídající zesílené konstrukce pražcového podloží u mostů a přejezdů. Odvodnění podkladních vrstev žel. spodku je tvořeno zpevněnými příkopy, trativody a příkopovými zídkami. Nedílnou součástí úprav železničního spodku je úprava rozměrů a tvaru železničního tělesa.

4. V rámci stavby budou rekonstruována nástupiště v zastávkách Verměřovice, Jamné nad Orlicí, Mladkov (90m). V žst. Jablonné nad Orlicí bude zřízeno oboustranné nástupiště s úrovňovým přístupem mezi stávajícími kolejemi č.1 a 4, délky 175 m a výšky 550 mm nad T.K. V žst. Těchonín budou stávající sypaná nástupiště rekonstruována na nástupiště s pevnou nástupištní hranou délky 90 m. V žst.Lichkov vznikne po zrušení stávající koleje č.2 oboustranné nástupiště s úrovňovým přístupem délky 175 m výšky 550 mm nad T.K. Na všech rekonstruovaných nástupištích budou použity nástupištní desky SUDOP.

5. Mostní objekty a propustky, umělé stavby. Pro dosažení normové přechodnosti elektrických lokomotiv a železničních vozů bude v rámci této stavby rekonstruováno celkem 52 propustků a 10 mostů. Po realizaci stavby budou všechny objekty vyhovovat zatěžovací třídě D4 při rychlosti do 80 kmh-1 . Ve stavbě jsou rovněž řešeny úpravy opěrných a zárubních zdí a zajištění svahů.

6. Zabezpečovací zařízení. Ve všech mezistaničních úsecích stavby bude zřízeno traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie – automatické hradlo s počítači náprav a závislostí přejezdů. Pro napojení nového traťového zabezpečovacího zařízení budou provedeny potřebné úpravy dosavadních SZZ v žst.Letohrad a Dolní Lipka. V mezistaničním úseku Miedzylesie (PKP) – Lichkov je navrženo nové traťové zabezpečovací zařízení typu automatické hradlo (AH 88), bez hradla na trati, jehož staniční část je součástí příslušných SZZ a které splňuje podmínky zabezpečovacího zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620. Součástí této stavby je dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení ze žst.Lichkov, která bude sloužit jako regionální dispečerské pracoviště (RDP). Součástí úprav zabezpečovacího zařízení trati je rekonstrukce světelných přejezdových zab. zařízení u 26-ti přejezdů. Umístění nových technologických zařízení SZZ je v převážné části řešeno do stávajících adaptovaných místností, zčásti do stávajících objektů, částečně demolovaných a návazně dostavěných (adaptace skladu v Jablonném n.O.) a v případě žst.Těchonín do nového zděného objektu.

7. Sdělovací zařízení. Ve všech stanicích a pro napojení nových objektů RD u přejezdů a technologických objektů bude provedena nová místní kabelizace a položen optický kabel 36 vláken spolu s traťovým kabelem metalickým, v úseku Lichkov – státní hranice. Ve všech stanicích bude z důvodu dálkového řízení trati vybudováno integrované zařízení ITZ, které nahradí stávající ATU, zapojovače a ovládání rozhlasu, dále bude zřízeno nové hodinové zařízení systémem, řízeným signálem DCFR, ve všech dopravnách bude instalován nový náhradní zapojovač, v nových budovách se provedou sdělovací rozvody pro telefon, hodiny. Rozhlas pro cestující bude zřízen v žst.Jablonné n.O. a Lichkov. Ve stanicích, měnírně Jablonné n.O. a spínací stanici 3 kV Lichkov státní hranice budou vybudovány ústředny zařízení EPS a EZS, v žst.Jablonné n.O. a Lichkov bude doplněn resp.vybudován místní radiový systém a nový radiový systém SOE pro potřebu údržby trakčního vedení a elektrodispečerský spoj. Pro potřeby dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a účely dispečerské řídící techniky bude na trati instalováno nové přenosové zařízení PCM 3.řádu, vyvedené ve všech žel.stanicích. Současně je řešeno napojení kanálů na elektrodispečink v České Třebové.

8. Elektrická trakce, energetika a elektrotechnika. Pro napájení trakčního vedení proudové soustavy 3 kV, DC úseku Letohrad – státní hranice Polské republiky bude vybudována trakční měnírna TM Jablonné n. O., s instalovaným výkonem 2x 4,95 MW s napájením z rozvodny 22 kV TS 110/22 kV Jablonné n. O., na státní hranici bude realizována spínací stanice 3 kV, DC s měřením elektrické práce. Nové trakční vedení je navrženo podle typové sestavy „J“ – 3 kV pro stejnosměrnou trakci s doplněním základní sestavy v souladu s požadavky energetických výpočtů. Současně oblast trakčního vedení řeší napojení statických měničů 3 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení a zařízení pro elektrický ohřev výměn. Řešení styku trakčního vedení na státní hranici ČD - PKP bylo technicky dojednáno vzájemně s projektanty SUDOP Brno s.r.o. a ELEKOL Wrocław za účasti zástupců PKP PLK S.A., OR Wrocław na pracovní poradě dne 16.6.2005 na SUDOP Brno s.r.o.. Ve stavbě je řešeno napájení železničních stanic a zastávek, venkovní osvětlení železničních zastávek a stanic včetně areálu nové měnírny v Jablonném n.O., dálkové ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení se zapojením do systému DŘT. V železničních stanicích se vybuduje elektrický ohřev výhybek v rozsahu, vyplývajícího z požadavků zabezpečovacího zařízení a dopravní technologie s napájením z trakčního vedení pomocí statických měničů 3 kV resp. z distribuční soustavy nn. V rámci stavby budou provedeny přeložky a úpravy vedení nn a vn býv.VČE a.s. (nyní ČEZ Distribuce a.s) resp.vedení městského veřejného osvětlení, které kolidují se stavbou. Nová trakční napájecí stanice (měnírna) 3 kV,DC v Jablonném n.O. bude připojena dvojitým kabelovým vedením 22 kV z rozvodny 110/22 kV ČEZ Distribuce a.s. v Jablonném n.O.. Elektrická zařízení budou ústředně řízena z řídícího stanoviště elektrodispečera ED v České Třebové. Řízení energetických zařízení jednotlivých technologických celků je prováděno elektrodispečerem, odkud jsou řízeny jednotlivé technologické objekty v žel.stanicích Jablonné n.O., žst.Těchonín, žst.Lichkov, měnírně Jablonné n.O. a spínací stanici 3 kV Lichkov státní hranice.

9. Pozemní objekty. Kromě úprav dnešních objektů SDC v Letohradě pro sociální zázemí dílny trakčního vedení, adaptace skladu pro umístění nového staničního zabezpečovacího zařízení a úpravy DK VB žst. Jablonné n.O., novostavba budovy nového SZZ v žst. Těchonín, včetně přípojek inženýrských sítí, adaptace skladu pro umístění nového staničního zabezpečovacího zařízení, úpravy DK VB žst. Lichkov a stavebních úprav VB žst. Dolní Lipka, nová budova měnírny v žst. Jablonné n.O. včetně inženýrských sítí, zpevněných ploch apod., výstavba spínací stanice 3 kV v Lichkově km 112,800 a 23 prefabrikovaných betonových reléových domků u přejezdů.

10. Protihluková opatření. Na podkladě hlukové studie, zpracované v rámci projektu stavby je navrženo v prostoru Verměřovic, Těchonína, Celného celkem 1 503 m převážně absorpčních protihlukových stěn a individuální protihluková opatření (výměna oken) u 225 objektů ve Verměřovicích, Jablonném n.O., Těchoníně, Celném, Mladkově a v Lichkově.

 

● Projekt stavby byl dokončen v 08/2006.

● Smlouva o dílo mezi SŽDC, s.o. a Sdružením Lichkov byla podepsána 15.8.2007.

● Zahájení prací bylo dle smlouvy stanoveno na srpen 2007, předání staveniště bylo provedeno bezprostředně v návaznosti na podpis smlouvy.

● Stavba byla zahájena výlukou dne 20.8.2007, realizací SO a PS dle schváleného HMG, I.etapou – rekonstrukce žst.Lichkov a traťového úseku Lichkov – st.hranice s Polskem.

● V roce 2008 byly práce zahájeny koncem ledna kácením porostu a od února do dubna proběhly v denních výlukách práce na TV – betonáže základů a stavba stožárů, na železničním spodku zřizování odvodnění.

● Hlavní nepřetržité výluky zahájila stavba 21.4.2008 v úseku Jablonné n.O. – Těchonín, žst.Těchonín a Těchonín – Lichkov, dále 5.5.2008 v úseku Letohrad - Jablonné n.O. a žst.Jablonné n.O.

● V období od 3.6.2008 do 15.7.2008 bylo v celém úseku Letohrad – Lichkov odtěženo štěrkové lože, mimo ponechaných přejezdových konstrukcí. Na železničním spodku probíhají práce na odvodnění (bagrování nezpevněných příkopů, pokládka žlabů, pokládka trativodů, kabelové přechody). Pokračovaly práce na stabilizaci zemních plání a navážení štěrkodrtí (položeno cca 12 km štěrkodrtí). V úseku Jablonné n.O. - Lichkov jsou již propustky a mosty průjezdné, zbývá dokončit 3 mosty (2x Jablonné n.O., 1x Sobkovice). V úseku Letohrad – Jablonné n.O. zbývá dokončit propust v km 93,,764, jinak jsou již propustky a mosty z 90 % hotovy (jsou průjezdné, chybí římsy, zábradlí). Probíhají práce na zajištění svahů, kde je provedeno hrubé očištění skal a odvezen kamenný odpad (Verměřovice). V úseku Těchonín – Lichkov byly u skalních svahů nataženy sítě, probíhají dokončovací práce. Na žel.svršku byly zahájeny práce v žst.Jablonné – částečně položeno. Pokračuje regenerace kolejových polí na MZ v Borohrádku, byla provedena úprava koleje č.3 v žst.Lichkov a dokončena bezstyková kolej v úseku žst.Lichkov - státní hranice. V žst. Lichkov byl stavebně dokončen a předán adaptovaný sklad na SZZT pro montáž technologie, dokončeny byly rovněž stavební práce v dopravní kanceláři. V Těchoníně se dokončuje nová provozní budova. V Jablonném nad Orlicí na budově měnírny předána technologická část pro montáž technologie, probíhají dokončovací práce na administrativní části budovy. Na adaptaci skladu pro SZZT pokračují dokončovací stavební práce na vnějším zateplovacím plášti budovy, objekt připraven na předání pro montáž technologie. V rámci IPO pokračují práce na výměně oken v celém úseku Letohrad – Lichkov, probíhají práce na zbývajících základových patkách a sloupcích pro PHS v Letohradě – Orlice, osazování patek PHS ve Verměřovicích, PHS v žst. Jablonné nad Orlicí téměř hotova. V celém úseku dokončeny demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení. Probíhají výkopové práce a pokládka kabelů v celém úseku stavby. Zahájeny montáže technologie staničního zab. zař. v žst. Lichkov a výhybně Těchonín, úpravy zabezpečovacího zařízení v žst. Dolní Lipka. Přejezdové domky dle PS průběžně usazovány a probíhá následná montáž jejich technologie. Pokračují práce na rekonstrukci osvětlovacích věží v žst.Jablonné a Lichkov (nátěry, výměna kabelizace a svítidel), výkopy kabelových tras, pokládka PVC žlabů, kabelů nn v celém úseku stavby. Hlavní kabelové trasy v žst, Lichkov, žst.Jablonné n. O. a zastávce Jamné n. O. dokončeny. Pokračují montáže technologie na spínací stanici a nn rozvodně v Lichkově a na měnírně v Jablonném nad Orlicí, práce na nn přípojkách pro rozvodny nn v Lichkově a Těchoníně. Základy pro stožáry trakčního vedení v celém úseku Letohrad – Lichkov hotovy. Probíhá stavění bran TV v žst. Lichkov a vystrojování stožárů, v úseku Lichkov – státní hranice pokračují práce na TV (tažení vodičů, práce na napájecím převěsu). Kolej ve směru na Polsko je stále vyloučena do doby odvolání.

● Práce na všech objektech včetně nového zabezpečovacího zařízení mimo trolejového vedení skončí 30.9.2008. Vzhledem k tomu, že polská strana v navazující části tratě od st.hranice po Miedzylesie ohlásila ukončení prací k 31.8.2008, od tohoto data bude v provozu zařízení TV v úseku st.hr.Polsko – Lichkov, žst. Lichkov včetně ukončení prací na železničním svršku a spodku a funkční zabezpečovací zařízení. Napájení TV je plánováno z polské strany. Všechny výše stanovené termíny pro ukončení jednotlivých etap výstavby zůstávají v platnosti. Možnosti zkrácení uvedení do provozu trolejového vedení (27.11.2008) bez navýšení kapacit nelze. Proběhla dvě jednání s polskou stranou o součinnosti v oblasti žel. svršku a trolejového vedení a zahájení provozu.

 

Označení stavby Letohrad - Lichkov

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com