Rekonstrukce železničního mostu Kolín

Rekonstrukce železničního mostu Kolín

Cílem projektu je odstranění překážky omezující lodní dopravu v podobě nízké podjezdové výšky stávajícího železničního mostu na labské vodní cestě a výstavba nového železničního most.

Název projektu:

 

Číslo projektu:

 

Ev. číslo projektu (MD):

 

Datum a č.j. vydání

Rozhodnutí (EU):

 

Fond:

 

Místo projektu:

 

Zahájení a ukončení stavby:

 

Celkové náklady stavby:

 

Příspěvek z Evropské komise

(OPD):

 

Příjemce grantu:

 

Národní financování stavby:

 

 

Objednatel - investor stavby:

 

Zhotovitel projektu stavby

a autorský dozor:

 

Stavební dozor:

 

 

Zhotovitel stavby:

 

 

 

 

Stavební povolení:

 

Ředitel stavby:

 

Cíle projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický popis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh stavby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení stavby dle EU:

Rekonstrukce železničního mostu Kolín

 

521 571 0004 – ISPROFIN

 

CZ.1.01/6.2.00/09.0131

 

čj. 80/2009-430-PPR/12 ze dne 16.6.2009

 

 

Fond soudržnosti, Operační program doprava 2007 - 2013

 

Kolín

 

06/2009 – 11/2010

 

1,23 mld. Kč

 

877 mil. Kč

 

 

Ředitelství vodních cest ČR, státní organizace (ŘVCČR)

 

Ministerstvo dopravy ČR,

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

Ředitelství vodních cest ČR, státní organizace (ŘVCČR)

 

"Sdružení Kolín"

(VPÚ DECO PRAHA a.s., SUDOP PRAHA a.s.)

 

SŽDC, stavební správa Praha, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

 

  „Sdružení Kolín“

Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03

Viamont DSP a.s. – vedoucí člen sdružení

Eurovia CS, a.s. – člen sdružení

 

č.j. DUCR-28455/09/Lz

 

Ing. Bedřich Šafařík, Viamont DSP a.s.

 

Odstranění překážky omezující lodní dopravu v podobě nízké podjezdové výšky stávajícího železničního mostu na labské vodní cestě. Výstavba nového železničního mostu v km 298,866 trati Kolín – Nymburk vč. Navazujícího železničního napojení do žst. Kolín a traťového úseku na druhé straně mostu. Nový most bude vystavěn pro plavební profil výšky 58,25 m, výhledově se zdvižným polem výšky 7 m, pod mostem oproti současné podjezdné výšce 4,35 m.

 

● Demolice původního železničního mostu s ocelovou příhradovou konstrukcí délky 132 m z roku 1908.

● Výstavba nového železničního mostu – výměna nosné konstrukce a výstavba nové spodní stavby na místě stávající.

● Tvarově návrh mostu navazuje na původní konstrukci příhradové konstrukce v této lokalitě.

● Nové napojení železniční vlečky teplárny Dalkia Kolín a.s. Rekonstrukce dvou železničních přejezdů v ulicích Tovární a Starokolínská.

● Výstavba protihlukových stěn v délce téměř 1 km.

● Přeložky inženýrských sítí a úprava okolních komunikací. Rekonstrukce nástupišť

4 a 5 stanice Kolín hlavní nádraží.

● Výstavba nového trakčního vedení a úpravy stávajícího zabezpečovacího zařízení.

● Osazení plavebního značení s osvětlením a radarového odražeče pro zvýšení bezpečnosti lodního provozu.

 

Stavba byla zahájena v červenci 2009 na SO a PS dle schváleného HMG stavby.

V průběhu zahájení prací proběhlo jednání s MÚ Kolín o využívání místních komunikací.

Na stavbě v roce 2009 proběhly přípravné práce pro hlavní výluky na rekonstrukci mostu -vložení kolejových spojek na Zálabí včetně nového napojení vlečky Dalkia a zřízení žel. přejezdu v této koleji (celkem 6 výhybek, cca 1 200m koleje včetně nového trakčního vedení, trakčních podpěr, návěstní lávky a kompletního zabezpečovacího zařízení integrovaného do systému ESA v žst.Kolín).

Po obou stranách traťových kolejí na Velký Osek byly zřízeny protihlukové stěny (SO 4321, 4322 Protihluková stěna Zálabí vlevo, vpravo trati).

V areálu Českých přístavů byl dne 19.11.2009 zkolaudován objekt SO 4607 Komunikace do areálu ČP a SO 4420 Veřejné osvětlení.

V areálu Elektrárny Dalkia a ve vjezdu do areálu České přístavy byly osazeny brány jako součást objetu SO 4301, 4302 Úprava oplocení Elektrárny Kolín a areálu České přístavy.

V rámci konstrukčních úprav v kolejišti na zhlaví v žst.Kolín byl zrekonstruován objekt bývalé zubní ordinace na kanceláře RSM, které budou v rámci prostorových úprav kolejiště zdemolovány (SO 4306 Rekonstrukce stanoviště vnějšího výpravčího - přejímka 5.3.2010).

U hlavního objektu stavby  - SO 4201 Železniční most v km 298,866 přes Labe jsme přes zimní měsíce dokončili práce na založení spodní stavby – trysková injektáž stávajících opěr a pilířů, vybudovali nový pilíř a připravili podpůrné konstrukce pro demontáž a montáž mostní ocelové konstrukce.

Dne 10.3.2010 byla zahájena první z nepřetržitých výluk na stavbu mostu – výluka 114. koleje v termínu 10.3. – 6.7.2010. Bylo sneseno trolejové vedení (SO 4402 Úpravy trakčního vedení žst.Kolín), kolejový rošt v km 299,190 – km 298,590 ( SO 4101 ,SO 4111 Žst. Kolín, železniční svršek a spodek). Dne 15.3.2010 byla podle schváleného HMG stavby zahájena demontáž ocelové konstrukce stávajícího mostu - jeho menší polovina. Následně bude provedena demolice částí stávajících opěr a pilířů a v připravených nepropustných jímkách vybudování nových podpěr.

V předpolí mostu na obou stranách řeky Labe byly zahájeny práce na opěrných stěnách (SO 4202 a SO 4204 Opěrná zeď vpravo trati).

Od 7.4.2010 budou výluky rozšířeny o výhybky na nymburském zhlaví a nástupiště č.5 (SO 4122 Rekonstrukce nástupiště č.5) a související objekty.Budou kompletně zrekonstruovány obě nástupištní hrany včetně zadláždění ploch, zrekonstruována výtahová šachta, odvodnění a kanalizační přípojka, informační a orientační systém. Rekonstrukce druhé poloviny mostu začne nepřetržitou výlukou 14.7.2010. Aktualizace činnosti ke dni: 16.04.2010

 

Označení stavby Kolín

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com