Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař

Název projektu:

 

 

Číslo projektu:

 

Ev. číslo projektu (MD):

 

Datum a č.j. vydání

Rozhodnutí (EU):

 

Fond:

 

Místo projektu:

 

Zahájení a ukončení stavby:

 

Smluvní cena:

 

Příspěvek z Evropské komise

(OPD):

 

Příjemce grantu:

 

 

Národní financování stavby:

 

Objednatel - investor stavby:

 

Zhotovitel projektu stavby

a autorský dozor:

 

Stavební dozor:

 

 

Zhotovitel stavby:

 

 

Stavební povolení:

 

Ředitel stavby:

 

Cíle projektu:

 

 

 

 

 

 

Technický popis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní objemy vlastních výkonů:

 

Označení stavby dle EU:

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n.,

I. část - žst. Praha Hostivař

 

ISPROFIN: 5113520010

 

CZ.1.01/1.1.00/13.0312

 

72/2013-430-PPR

 

 

Fond soudržnosti, Operační program Doprava 2007- 2013

 

Praha Hostivař

 

07/2014-06/2016

 

978 949 084,03 Kč

 

829 149 657,00 Kč

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC),

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

 

Státní fond dopravní infrastruktury

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

 

SUDOP PRAHA a.s.,Olšanská 1a, Praha 3

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

 

Společnost Hostivař Viamont-Eurovia-GJW

Vedoucí účastník STRABAG Rail, a.s.

 

DUCR-28000/14/Kr

 

Ing. Julius Janeba

 

- dvě nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem

- podchod z ulice Plukovníka Mráze do ulice U Pekáren

- zrekonstruovaný železniční most přes Průmyslovou ulici

- kompletně zrekonstruovaný železniční spodek a svršek

- nová technologická budova a odbavovací objekt

- moderní zabezpečovací zařízení a trakční vedení

 

Začátek stavby je v km 175,400 před žst. Praha Hostivař ze směru od Českých Budějovic, kde stavba navazuje na již zrealizovanou stavbu IV. tranzitního železničního koridoru „Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař“. Konec stavby je v km 177,540 v mezistaničním úseku. Součástí stavby jsou nezbytná kabelová vedení do sousedních dopraven žst. Praha – Vršovice, žst. Praha Malešice situovaná podél stávajících kolejí na drážních pozemcích. Je navržena celková rekonstrukce kolejiště žst. Praha Hostivař, která vychází ze zpracované dopravní technologie a z potřeb železničního provozu. Je navržena úprava hlavních průjezdných kolejí, předjízdných kolejí i kolejí č. 8, 10 a 12 s dostatečnou užitečnou délkou (min. 650m) pro zastavení nákladních vlakových souprav. Na benešovském zhlaví je do nového kolejiště napojen soubor stávajících vlečkových kolejí. Za žst. Praha Hostivař (v úseku Praha Hostivař – odb. Záběhlice) je navržena úprava koleje do žst. Praha Malešice a je zde navržena i územní rezerva pro 2. kolej. Ve stanici jsou navržena 2 ostrovní nástupiště s výškou nástupní hrany 0,55m nad temenem kolejnice (dále jen TK), přístup na nástupiště bude zajištěn novým podchodem a přístupovými chodníky. U výstupu z podchodu, směrem ke konečné zastávce tramvají, bude navržen i objekt pro odbavování cestujících. Podchod je navržen s vazbou na stávající MHD v ulici Plukovníka Mráze a propojuje i území severně od nádraží do ulice U Pekáren. V úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. zůstává i nadále dvoukolejná trať. Stručně lze napsat, že náplní stavby je rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupišť, mostních objektů, protihlukové objekty (protihlukové stěny - PHS), novostavby pozemních objektů pro technologie, řízení provozu a pro odbavení cestujících, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé rozvody vn, nn, venkovní osvětlení, elektrický ohřev výměn, silnoproudá technologická zařízení pro napájení včetně dispečerské řídící techniky (DŘT), vyvolané rekonstrukce pozemních komunikací a velké množství přeložek cizích sítí. Více na www.hostivar.eu.

 

železniční svršek, mostní objekty

 

 

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I.část - žst. Praha Hostivař

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com