I/21 Velká Hleďsebe

I/21 Velká Hleďsebe

ŘSD zahajuje jednu z významných staveb na silnici I/21, která má velký význam pro dopravu v Karlovarském kraji. Jde o úsek u obce Velká Hleďsebe u Mariánských Lázní. Nová komunikace výrazně přispěje k lepší dopravní situaci v lokalitě.

Název projektu:

 

Fond:

 

Místo projektu:

 

 

Zahájení a ukončení stavby:

 

Celkové náklady stavby:

 

Příspěvek z Evropské komise

(OPD):

 

Příjemce grantu:

 

 

Národní financování stavby:

 

 

Objednatel - investor stavby:

 

 

Zhotovitel projektu stavby

a autorský dozor:

 

Stavební dozor:

 

Zhotovitel stavby:

 

 

 

 

 

 

Stavební povolení:

 

Ředitel stavby:

 

Cíle projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický popis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení stavby dle EU:

I/21 Velká Hleďsebe

 

Fond soudržnosti, Operační program doprava 2007 - 2013

 

Karlovarský kraj, Drmoul, Velká Hleďsebe, Klimentov, Tři Sekery u Kynžvartu

 

prosinec 2008 - červen 2011

 

459 607 533 Kč včetně DPH

 

432 152 523 Kč

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

 

Ministerstvo dopravy ČR

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

 

Valbek, spol. s r.o., Liberec, pracoviště Plzeň, Radyňská 21, 326 00 Plzeň

 

Ing. Jiří Lödr

 

Sdružení "Velká Hleďsebe – Viamont DSP,EDIKT, ALGON PLUS"

Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03

Viamont DSP a.s. – vedoucí člen sdružení

EDIKT a.s. – člen sdružení

ALGON PLUS a.s. – člen sdružení

 

1378/DS/08-5

 

Pavel Vršek, Viamont DSP a.s.

 

Stavba Silnice I/21 Velká Hleďsebe je součástí souboru staveb přeložek silnice I/21. Na začátku úseku navazuje na stavbu přeložky silnice I/21 v úseku Trstěnice – Drmoul. Z místního hlediska spočívá význam stavby zejména v převedení tranzitní nákladní dopravy na tuto novou komunikaci, čímž se odlehčí dopravnímu zatížení stávajících komunikací procházejících obcí. Stavba dále řeší bezprostředně související přeložky křižujících a navazujících komunikací. Stávající komunikace má nevyhovující směrové i výškové uspořádání, dále je trasa v kolizi s urbanistickými vztahy v území – prochází obcemi Drmoul a Velká Hleďsebe, která se řadí mezi nejvíce nehodová místa.

Z pohledu bezpečnosti silničního provozu je odklon tranzitní dopravy mimo obec jednoznačný, vhodné řešení připojení komunikací nižších tříd na páteřní komunikaci a použití okružní křižovatky dále minimalizuje počet kolizních bodů a zvyšuje bezpečnost pěších v daném úseku. Při posouzení provozních nákladů dojde ke zkrácení trasy v řešeném úseku přibližně o 10 %. Optimálně navržený sklon nivelety umožní plynulejší průjezd a tím dojde také k úspoře nákladů na pohonné hmoty, opotřebení vozidel a především k úspoře času. Dopravní řešení stavby silnice I/21 Velká Hleďsebe mimo jiné umožní napojení výhledově plánované trasy silnice III/1124 na silnici I/21 přes mimoúrovňovou křižovatku (MÚK).

Trasa silnice I/21 navazuje na dálnici D5 (MÚK Bor) a spojuje Planou, Mariánské Lázně, Cheb a hraniční přechody se Spolkovou republikou Německo: Pomezí (rychlostní komunikace R6), Aš (silnice I/64) a Vojtanov (silnice I/21). Na silnice I/21 se v obci Velká Hleďsebe napojuje silnice II/215, která zajišťuje propojení s lázeňským centrem Mariánských Lázní.

 

Obchvat Velké Hleďsebe je veden v extravilánu obce Velká Hleďsebe. Jedná se o pozemky orné půdy, trvalý travní porost, lesní pozemek, vodní plochu, silnici a ostatní plochy a komunikace v katastrálním území Drmoul, Velká Hleďsebe, Klimentov a Tři Sekery u Kynžvartu. Dotčené pozemky jsou převážně využívány jako louky a pastviny.

V km 1,9–2,2 se trasa dotýká prostoru u koupaliště Riviéra a zde křižuje silnici III/20173 na Tři Sekery. V místě křížení silnic I/21 a III/2073 je navržena MÚK. Na konci úseku se trasa přiklání severozápadně zpět k Velké Hleďsebi a končí v km 2,589, kde navazuje na stávající silnici I/21. Stavba se nachází v ochranném pásmu stupně 2 B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně. Na konci úseku, kde se trasa silnice dotýká zástavby obce, bude provedena protihluková stěna v délce 353 metrů a zděné oplocení parcel v Klimentově. Hladiny hluku po provedení protihlukových opatření nebudou překračovat povolené hlukové limity. Novostavba dvoupruhové silnice v délce 2589 metrů s živičným krytem vozovky, pěti silničními mostními objekty, odvodněním do silničních příkopů (v oblasti ochranného pásma 2B Mariánských Lázní), vyvolanými přeložkami dotčených inženýrských sítí ve správě ČEZ, Telefónica O2, ZVHS a obce bude realizována v kategorii S11,5/80.

Navrhovaná přeložka stávající silnice I/21 bude uvedena do provozu v celém úseku v délce 2,589 metru. Přeložka místní komunikace ke koupališti a do Malé Hleďsebe bude realizačně předcházet a zároveň bude uvedena do předčasného užívání, aby zajistila přístup nebo převedení dopravy mimo prostor stavby. Pro realizaci je limitující výstavba mostního objektu na stávající silnici I/21. Výstavba tohoto mostního objektu bude zahájena po převedení dopravy na provizorní komunikaci.

Po dokončení stavby zůstane zachováno komunikační propojení s obcí Velká Hleďsebe a nedojde k zásadní změně odtokových poměrů. V místě stavby se nenacházejí žádné vodní zdroje, které by byly přímo ohroženy. Trasa vyvolá zásah do stávající zeleně rostoucí mimo les a do lesní zeleně. Na základě návrhu kácení z dendrologického průzkumu je uvažováno s kompenzací výsadeb.

Hlavní trasa

délka: 2589 m

kategorie: S 11,5/80

plocha vozovek: 26 150 m2

počet stavebních objektů: 17

Mostní objekty

počet celkem: 5

z toho na silnici: 4

nad silnicí: 1

plocha mostů: 2398 m2

Mimoúrovňové křižovatky

počet: 1

délka větví: 550 m

Protihlukové stěny

počet objektů: 1

délka stěny: 353 m

Přeložky ostatních komunikací

počet objektů: 1 (silnice III/20173)

délka: 173 m

Přeložky inženýrských sítí

vodohospodářské objekty: 8

objekty elektro, sdělovací kabely: 5

přeložky plynovodu: 0

Celkový objem zemních prací

výkopy: 159 090 m3

násypy: 75 180 m3

 

Označení I/21 Velká Hleďsebe

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com