I/13 Děčín most ev.č. 13-085 Pravobřežní estakáda

I/13 Děčín most ev.č. 13-085 Pravobřežní estakáda

Výměna mostního svršku, úprava nivelety včetně napojení na komunikaci před a za mostem, sanace nosné konstrukce, sanace spodní stavby, betonáž nových říms, osazení nových svodidel na levé i pravé římse, osazení nového zábradlí, výměna a doplnění dopravního značení.

Název projektu:

 

Číslo projektu:

 

Ev. číslo projektu (MD):

 

Datum a č.j. vydání

Rozhodnutí (EU):

 

Fond:

 

Místo projektu:

 

Zahájení a ukončení stavby:

 

Celkové náklady stavby:

 

Příspěvek z Evropské komise

(OPD):

 

Příjemce grantu:

 

Národní financování stavby:

 

 

Objednatel - investor stavby:

 

 

Zhotovitel projektu stavby

a autorský dozor:

 

Stavební dozor:

 

Zhotovitel stavby:

 

 

 

 

 

Stavební povolení:

 

Ředitel stavby:

 

Cíle projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický popis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh stavby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení stavby dle EU:

I/13 Děčín most ev.č. 13-085 Pravobřežní estakáda

 

ISPROFIN 327 113 4013

 

902/08/Vo-35010/CV

 

5.1.2007

 

 

Operační program doprava 2007 - 2013

 

Děčín

 

06/2008 - 12/2010

 

564 651 793 Kč vč. DPH

 

549 640 506 Kč

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov

 

Ministerstvo dopravy ČR,

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, ŘSD správa Chomutov, Kochova 3975, Chomutov

 

Pontex s.r.o. Praha, Bezová 1658

 

 

Ing. Pavel Eishamer

 

Sdružení "Estakáda“

Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03

Viamont DSP a.s. – vedoucí člen sdružení

JHP Mosty spol.s.r.o – člen sdružení

EDS a.s. – člen sdružení

 

7986/DS/06-07/2896/Hou

 

Ing. Jaroslav Kubík, Viamont DSP a.s.

 

Most se nachází v intravilánu, v blízkosti centra města Děčín, nad budovami čerpací stanice Severočeské plynárenské a.s. a komplexem budov obchodní zóny.

Způsob využití území se po provedení stavby nebude měnit.

Komplexní oprava zahrnuje tyto hlavní práce:

výměnu mostního svršku včetně dilatačních závěrů, úpravu nivelety včetně napojení na komunikaci před a za mostem, sanaci nosné konstrukce, sanaci spodní stavby, betonáž nových říms, osazení nových svodidel na levé i pravé římse, osazení nového zábradlí, výměnu a doplnění dopravního značení.

V první etapě budou rekonstruovány mosty SO 201 Jižní estakáda, S0203 Severní napojení, S0205 Severní most přes nádraží a S0207 Kamenická rampa. V druhé etapě budou rekonstruovány Jižní estakáda, S0202, Jižní rampa, S0204 Jižní napojení a S0206 Jižní most přes nádraží.

Návrh opravy je proveden v souladu se závěry diagnostického průzkumu tak, aby byly odstraněny stávající závady a aby mostní konstrukce vyhovovaly současným předpisům, tj.  aby bylo vyměněno mostní příslušenství a sanovány stávající konstrukce. V rámci opravy pravobřežní estakády budou vnitřky komor nosné konstrukce osvětleny a opatřen rozvodem el. proudu . Staveniště bude situováno v ploše mostu a jeho nezbytného okolí.

 

Členění podle objektů:

SO 201JIŽNÍ ESTAKÁDA

SO 202 JIŽNÍRAMPA

SO 203SEVERNÍNAPOJENÍ

SO 204 JIŽNÍ NAPOJENÍ

SO 205 SEVERNÍ MOST PŘES NÁDRAŽÍ

SO 206 JIŽNÍ MOST PŘES NÁDRAŽÍ

SO 207 KAMENICKÁ RAMPA

SO 208 ROŠT INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SO 301 ODVODNĚNÍ JM, SM A SE

SO 441 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PROVOZNÍ ÚPRAVY

SO 442 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - I. ETAPA - DEFINITIVNÍ STAV

SO 443 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. ETAPA - DEFINITIVNÍ STAV

SO 444 ELEKTROINSTALACE V KOMORÁCH SEVERNÍ ČÁSTI MOSTU

SO 445 ELEKTROINSTALACE V KOMORÁCH JIŽNÍ ČÁSTI MOSTU

SO 446 ELEKTROINSTALACE V KOMOŘE JIŽNÍ ETAKÁDY

SO 447 OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDÚ SO 201 - 207 Mosty

Předmětem objektů jsou činnosti odstraňující výše vyjmenované závady, tj. výměna příslušenství a sanace všech částí mostů a opěr. Součástí opravy je i výměna existujícího trubního odvodnění.

SO 208 Rošt inženýrských sítí

Předmětem objektu je sanace stávajícího roštu inženýrských sítí, který se nachází v zrcadle mezí zrekonstruovanou Severní estakádou a SO 201 Jižní estakádou po celé jeho délce a v prvních dvou polích

SO 301 Odvodnění JM, 8M a 8E

Tento objekt sestává z úpravy odvodnění nejbližšího okolí styku již zrekonstruovaných součástí pravobřežní estakády silničního mostu přes Labe v Děčíně Severního mostu (SM) a Severní estakády (SE). Návrh odvodnění se dále týká krajního úseku Jižního mostu (1M) v blízkosti styku s SO 201 Jižní estakádou.

S0 441 Veřejné osvětlení - provozní úpravy

Předmětem tohoto stavebního objektu jsou montážní a stavební opatření v kabelové síti veřejného osvětlení pravobřežní části města, která zajistí možnost samostatného napájení zbývajících částí mostu z této strany. Pak bude možno, opět v rámci tohoto SO, provést demontáž veřejného osvětlení jak jednoho samostatného mostu, tak i propojovacích kabelových vedení po stávající lávce mezí oběma mosty.

SO 442 Veřejné osvětleni - I. etapa - definitivní stav

Objekt obsahuje rekonstrukcí veřejného osvětlení. To znamená, jak výstavbu nové osvětlovací soustavy na ocelové konstrukcí mezi mosty, tak i provedení nové kabelizace a následnou demontáž osvětlení soustavy na druhém mostě po omezení dopravy. I tato nová elektroinstalace bude respektovat podmínky ochrany mostů proti bludným proudům.

 

Stavba byla realizována na stávajícím objektu a v jeho bezprostředním okolí, nepočítalo se s trvalými zásahy do okolních pozemků. Nedošlo k trvalým změnám současného stavu území. V případě zásahu do sousedících objektů a pozemků, vyvolaných nezbytnými potřebami stavby, byly tyto uvedeny do původního stavu. Úprava dopravy byla předjednána s Policií ČR v Děčíně. Policie ČR si vyžádala současnou uzavírku kamenické rampy.  Během stavby nebyla v okolí mostu zvýšená úroveň hladiny hluku způsobená prováděním stavebních prací, provozem stavebních strojů a dopravy materiálu, protože používané stroje a dopravní prostředky musely splňovat emisní limity. Účinná opatření omezení prašnosti a zamezení znečišťování komunikací za hranicemi stavby byla dodržována. Opravu mostu bylo možno rozdělit na následující části:

● výměna mostního svršku

● sanace nosné konstrukce

● sanace spodní stavby

● oprava ocelového roštu inženýrských sítí (SO 208)

Zpracováním podrobného hmg. projektu realizace výstavby bylo dosaženo předání do předčasného užívání 1.i 2. části díla s tím,že uzávěra dopravy nesměla být během zimních měsíců. Stavba je před dokončením a předpokládá se ,že bude provedena úspěšná kolaudace.

Aktualizace činnosti ke dni: 20.04.2010

 

Označení stavby Děčín - most

STRABAG Rail a.s. | Železničářská 1385/29, Střekov | 400 03 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: +420 475 300 111 | ustinl@strabag.com